ESTUDIS‎ > ‎

Títol de FP directe

Obtenció directa del títol de formació professional

El Departament d'Educació convoca proves perquè les persones que s'han preocupat de formar-se al llarg de la vida, dintre i fora del sistema educatiu, o que han volgut adquirir, actualitzar i completar els coneixements, aptituds i competències, tinguin l'oportunitat d'obtenir directament el títol de formació professional corresponent.

 

Requisits

 

Per presentar-se a les proves per avaluar crèdits dels cicles de grau mitjà, cal tenir 18 anys o complir-los durant l'any natural en què es fan, i estar en alguna d'aquestes situacions:

- tenir el títol de graduat o graduada en educació secundària (GES) o graduat o graduada en educació secundària obligatòria (GESO);

- tenir el títol de tècnic o tècnica auxiliar (FP1);

- tenir el títol de tècnic o tècnica (cicle formatiu de grau mitjà);

- haver superat íntegrament els dos primers cursos del batxillerat unificat polivalent (BUP) o tenir dues matèries suspeses, com a màxim;

- haver superat el primer cicle d'ensenyament secundari experimental (cicle 14-16),

- haver superat un mòdul professional 2 experimental;

- haver superat, dins dels ensenyaments d'arts aplicades i oficis artístics, el tercer curs del pla de 1963 o el segon curs experimental de comuns;

- haver superat altres estudis declarats equivalents, a efectes acadèmics, amb alguns dels anteriors, o

- haver superat la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà, la d'accés als cicles de grau superior, la d'accés a la universitat per a majors de 25 anys o la prova als mòduls professionals, o tenir-ne l'exempció total.

 

Per presentar-se a les proves per avaluar crèdits dels cicles de grau superior, cal tenir 20 anys (o 19 anys qui tingui un títol de tècnic o tècnica) o complir-los durant l'any natural en què es fa la prova, i estar en alguna de les situacions següents:

- tenir el títol de batxillerat,

- haver superat el segon curs del batxillerat experimental, de qualsevol altra modalitat,

- haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o preuniversitari,

- haver superat un mòdul professional 3 experimental,

- tenir un títol de tècnic o tècnica especialista (FP2),

- tenir un títol de tècnic o tècnica superior (cicle formatiu de grau superior),

- tenir un títol equivalent, a efectes acadèmics, a algun dels anteriors,

- tenir una titulació universitària o equivalent,

- haver superat la prova d'accés al cicle formatiu de grau superior al qual s'inscriu, haver superat les proves d'accés a la universitat per a majors de 25 anys, o tenir-ne l'exempció total,

- tenir el certificat conforme s'han superat els ensenyaments substitutoris de la prova d'accés per al cicle formatiu al qual s'inscriu o

- haver superat la prova corresponent als mòduls professionals 3, d'acord amb l'annex 8 de la Resolució ENS/310/2002, de 31 de gener, per la qual es convoca la realització de la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de formació professional específica i la prova de caràcter general dels ensenyaments de règim especial que condueixen a les titulacions oficials de tècnic d'esport i tècnic superior d'esport, corresponents a l'any 2002.

A l'Institut de Mollet es realitzen les proves corresponents al Cicle Formatiu: CFGS PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS

Comments