ESTUDIS‎ > ‎CICLES FORMATIUS‎ > ‎

Mecanització (CFPM FM20)

Departament de Fabricació mecànica

TÈCNIC EN MECANITZACIÓ

Cicle Formatiu de Grau Mitjà
2000 hores. (2 cursos acadèmics)

 De què treballaràs?

Torner, Fresador, Mandrinador, Rectificador, Matricer.

On treballaràs?

En departaments de producció d’empreses relacionades amb la fabricació de productes metàl·lics, construcció de maquinària i equip mecànic, construcció de vehicles automòbils, construcció naval, construcció de material de transport i fabricació d’equips de precisió òptica i similars.

Què estudiaràs?

Curs: 1r

Crèdit
Nom Crèdit
h/setmana

1

Productes mecànics

4

2

Mitjans i processos de mecanització

4

9

Seguretat en les indústries de fabricació mecànica

2

4

Sistemes auxilias de fabricació mecànica

3

5

Fabricació per arrenjament de ferritja

9

8

Administració, gestió i comercialització en la petita empresa

2

10

Relacions en l'equip de treball

2


Curs: 2n

Crèdit
Nom Crèdit
h/setmana

7

Control de les característiques del producte de mecanització

3

3

Preparació i programació de maq. de fabricació mecànica

9

6

Fabricació per abrasió, comformació i procediments espec.

6

11

Formació i orientació laboral

2

13

Síntesi

1


Com accediràs als cicles formatius de grau mitjà?

Directament (amb titulació):

 • Graduat en Educació Secundària.
 • La superació del primer cicle d'ensenyament secundari experimental (14-16).
 • Tècnic auxiliar (FP-1) o equivalent.
 • La superació d'un mòdul professional 2 experimental.
 • La superació íntegra dels dos primers cursos del Batxillerat Unificat Polivalent o equivalent.

Mitjançant una prova (sense titulació):

 • Mitjançant una prova, que es convoca anualment, podran accedir-hi les persones que, a més d'acreditar haver cursat o estar cursant amb aprofitament un programa de garantia social, un curs de formació ocupacional o un curs de preparació de la prova, experiència laboral o experiències assimilades, tinguin complerts disset anys d'edat o bé els compleixin durant l’any natural.
  Estan exempts de la prova d'accés i, per tant, poden accedir a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà, els alumnes que, amb anterioritat, hagin superat un cicle formatiu de grau mitjà a què haguessin accedit per la prova d'accés.
I en acabar aquest cicle?

Els alumnes que superin un cicle formatiu de grau mitjà, havent-hi accedit a través de la prova d’accés o mitjançant titulació, tenen diverses possibilitats de continuació d’estudis.

 • Incorporar-se a qualsevol modalitat de batxillerat, amb la qual cosa estan exempts de cursar les matèries optatives.
 • Si tenen 18 anys poden presentar-se a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior del mateix grup d'itineraris. Aquests alumnes cal que es preparin per superar una prova.
 • Cursar altres cicles formatius de grau mitjà.
Comments