ESTUDIS‎ > ‎CICLES FORMATIUS‎ > ‎

Manteniment electromecànic (CFPM IM10)

Departament de Manteniment i serveis a la producció

TÈCNIC EN INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT ELECTROMECÀNIC DE MAQUINÀRIA I CONDUCCIÓ DE LÍNIES

Cicle Formatiu de Grau Mitjà
2000 hores. (2 cursos acadèmics)

 

                                                              


De què treballaràs?

Mecànic de manteniment, Electricista, Electromecànic de manteniment, Muntador industrial, Conductor i mantenidor de línia automatitzada.

On treballaràs?

En indústries metal·lúrgiques i de fabricació de productes metàl·lics, indústries de la construcció de maquinària i equips mecànics, construcció i muntatge de vehicles automòbils, indústria tèxtil, edició i arts gràfiques, etc.

Què estudiaràs?


Mòduls Professionals

Durada

(hores)

Tècniques de fabricació

198

Tècniques d'unió i muntatge.

132

Electricitat i automatismes elèctrics.

231

Automatismes pneumàtics i hidràulics.

198

Muntatge i manteniment mecànic.

198

Muntatge i manteniment elèctric-electrònic.

165

Muntatge i manteniment de línies automatitzades.

198

Formació i orientació laboral

99

Empresa i iniciativa emprenedora

66

Anglès Tècnic

99

Síntesi

66

Formació en centres de treball

350

Com accediràs als cicles formatius de grau mitjà?

Directament (amb titulació):

 • Graduat en Educació Secundària.
 • La superació del primer cicle d'ensenyament secundari experimental (14-16).
 • Tècnic auxiliar (FP-1) o equivalent.
 • La superació d'un mòdul professional 2 experimental.
 • La superació íntegra dels dos primers cursos del Batxillerat Unificat Polivalent o equivalent.

Mitjançant una prova (sense titulació):

 • Mitjançant una prova, que es convoca anualment, podran accedir-hi les persones que, a més d'acreditar haver cursat o estar cursant amb aprofitament un programa de garantia social, un curs de formació ocupacional o un curs de preparació de la prova, experiència laboral o experiències assimilades, tinguin complerts disset anys d'edat o bé els compleixin durant l’any natural.
  Estan exempts de la prova d'accés i, per tant, poden accedir a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà, els alumnes que, amb anterioritat, hagin superat un cicle formatiu de grau mitjà a què haguessin accedit per la prova d'accés.

I en acabar aquest cicle?

Els alumnes que superin un cicle formatiu de grau mitjà, havent-hi accedit a través de la prova d’accés o mitjançant titulació, tenen diverses possibilitats de continuació d’estudis.

 • Incorporar-se a qualsevol modalitat de batxillerat, amb la qual cosa estan exempts de cursar les matèries optatives.
 • Si tenen 18 anys poden presentar-se a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior del mateix grup d'itineraris. Aquests alumnes cal que es preparin per superar una prova.
 • Cursar altres cicles formatius de grau mitjà.

COMPETÈNCIA GENERAL

La competència general d'aquest títol consisteix a muntar i mantenir maquinària i equip industrial i línies automatitzades de producció d'acord amb els reglaments i normes establertes, seguint els protocols de qualitat, de seguretat i de prevenció de riscos laborals i respecte ambiental.

 

 

QUALIFICACIONS  PROFESSIONALS INCLOSES EN EL TÍTOL

Qualificació completa

Denominació UC

ELE599_2

Muntatge i manteniment de sistemes d’automatització industrial

UC1978_2: Muntar sistemes d’automatització industrial.

UC1979_2: Mantenir sistemes d’automatització industrial.

IM_2-041_2 Manteniment i muntatge mecànic d’equip industrial.

UC_2-0116-11_2: Muntar i mantenir maquinaria i equip mecànic.

UC_2-0117-11_2: Mantenir sistemes mecànics hidràulics i pneumàtics de línees de producció automatitzades.

FM_2-352_2 Muntatge y posada en marxa de bens d’equip i maquinaria industrial

 

UC_2-1263-11_2: Muntar, reparar i posar en marxa sistemes mecànics.

UC_2-1264-11_2: Muntar, reparar i posar en marxa sistemes pneumàtics, hidràulics, elèctrics i electrònics de bens d’equip i maquinaria industrial.

UC_2-1265-11_2: Realitzar operacions de mecanitzat i unió en processos de muntatge de bens d’equip i maquinària industrial.

 

 


 

CONVALIDACIÓ MÒDULS PROFESSIONALS LOGSE I LOE

Mòduls LOGSE

Crèdits LOGSE

M.P LOE

Tècniques de mecanització

per al manteniment i el

muntatge

Representació gràfica i verificació d’elements  mecànics

Tècniques de mecanització  i unió.

Tècniques de fabricació

Tècniques d'unió i muntatge.

Electrotècnia

Electrotècnia

Electricitat i automatismes elèctrics.

Automatismes elèctrics, pneumàtics i hidràulics

Automatismes elèctrics, pneumàtics i hidràulics

Automatismes pneumàtics i hidràulics.

Muntatge i manteniment

mecànic

Muntatge i manteniment

mecànic

Muntatge i manteniment mecànic.

Muntatge i manteniment elèctric

Muntatge i manteniment elèctric

Muntatge i manteniment elèctric-electrònic.

Conducció i manteniment de línies automatitzades

Conducció i manteniment de línies automatitzades

Muntatge i manteniment de línies automatitzades

Administració, gestió i

comercialització en la petita

empresa.

Administració, gestió i

comercialització en la petita

empresa.

Empresa i iniciativa emprenedora

Formació i orientació laboral

Formació i orientació laboral

Unitat formativa de FOL: UF1 Incorporació al treball

Síntesi

Síntesi

Síntesi

 

 CAPACITATS CLAU

Són les capacitats transversals que afecten diferents llocs de treball i que són transferibles a noves situacions de treball. Entre aquestes capacitats destaquen les d’autonomia, d’innovació, d’organització del treball, de responsabilitat, de relació interpersonal, de treball en equip i de resolució de problemes.

 

L’equip docent ha de potenciar l’adquisició de les competències professionals, personals i socials i de les capacitats clau a partir de les activitats programades per desplegar el currículum d’aquest cicle formatiu

 

 


COMPETÈNCIES PROFESSIONALS, PERSONALS I SOCIALS

a) Obtenir les dades necessàries a partir de la documentació tècnica per realitzar les operacions associades al muntatge i manteniment de les instal·lacions.

b) Elaborar el pressupost de muntatge o de manteniment de les instal·lacions.

c) Aprovisionar els recursos i mitjans necessaris per a escometre l'execució del muntatge o del manteniment de les instal·lacions.

d) Proposar modificacions de les instal·lacions d'acord amb la documentació tècnica per garantir la viabilitat del muntatge, resolent els problemes de la seva competència i informant d'altres contingències.

e) Muntar els sistemes mecànics, hidràulics, pneumàtics i altres elements auxiliars associats a les instal·lacions electromecàniques.

f) Muntar sistemes elèctrics i de regulació i control associats a les instal·lacions electromecàniques, en condicions de qualitat i seguretat.

g) Fabricar i/o unir components mecànics per al manteniment i muntatge de les instal·lacions electromecàniques.

h) Realitzar les proves i verificacions, tant funcionals com reglamentàries, de les instal·lacions per comprovar i ajustar el seu funcionament.

i) Diagnosticar les disfuncions dels equips i elements de les instal·lacions, utilitzant els mitjans apropiats i aplicant procediments establerts amb la seguretat requerida.

j) Reparar, mantenir i substituir equips i elements en les instal·lacions per assegurar o restablir les condicions de funcionament.

k) Posar en marxa la instal·lació, realitzant les proves de seguretat i de funcionament de les màquines, automatismes i dispositius de seguretat, després del muntatge o manteniment d'una instal·lació.

l) Emplenar la documentació tècnica i administrativa associada als processos de muntatge i de manteniment de les instal·lacions.

m) Adaptar-se a les noves situacions laborals originades per canvis tecnològics i organitzatius en els processos productius, actualitzant els seus coneixements, utilitzant els recursos existents per a l'aprenentatge al llarg de la vida i les tecnologies de la informació i la comunicació.

n) Actuar amb responsabilitat i autonomia en l'àmbit de la seva competència, organitzant i desenvolupant el treball assignat cooperant o treballant en equip amb altres professionals en l'entorn de treball.

o) Resoldre de forma responsable les incidències relatives a la seva activitat, identificant les causes que les provoquen, dins l'àmbit de la seva competència i autonomia.

o) Comunicar-se eficaçment, respectant l'autonomia i competència de les diferents persones que intervenen en l'àmbit del seu treball.

p) Aplicar els protocols i les mesures preventives de riscos laborals i protecció ambiental durant el procés productiu, per evitar danys en les persones i en l'entorn laboral i ambiental.

q) Aplicar procediments de qualitat, d'accessibilitat universal i de «disseny per a tothom» en les activitats professionals incloses en els processos de producció o prestació de serveis.

r) Realitzar la gestió bàsica per a la creació i funcionament d'una petita empresa i tenir iniciativa en la seva activitat professional.

s) Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de la seva activitat professional, d'acord amb el que estableix la legislació

 

 

OBJECTIUS GENERALS

a) Identificar la informació rellevant, interpretant plànols, esquemes i fitxes tècniques per obtenir les dades necessàries.

b) Valorar materials i mà d'obra, consultant catàlegs, tarifes de fabricant i taxes horàries per elaborar pressupostos.

c) Seleccionar eines i equips, utilitzant esquemes de muntatge i instruccions de manteniment per aprovisionar els recursos.

d) Documentar els problemes identificats de la seva competència, realitzant els plànols o croquis necessaris per proposar modificacions de les instal·lacions.

e) Identificar els components hidràulics, pneumàtics i elements auxiliars d'una instal·lació electromecànica, interpretant la documentació tècnica per muntar els sistemes mecànics.

f) Fixar i connectar els components hidràulics, pneumàtics i elements auxiliars d'una instal·lació electromecànica, manejant eines i aplicant tècniques de muntatge per muntar els sistemes mecànics.

g) Identificar els components elèctrics i de regulació i control, interpretant la documentació tècnica per a muntar sistemes elèctrics.

h) Acoblar i connectar els components elèctrics i de regulació i control, utilitzant les eines i la instrumentació adequades per a muntar sistemes elèctrics.

i) Seleccionar màquines i eines, interpretant plànols i fulls de procés per fabricar i unir components mecànics.

j) Aplicar tècniques de mecanització i unió, operant màquines i eines per fabricar i unir components mecànics.

k) Seleccionar equips i aparells de mesura, relacionant els paràmetres a mesurar amb els equips i aparells per fer proves i verificacions.

l) Aplicar tècniques de mesura i verificació tenint en compte els paràmetres a mesurar i valorant els resultats obtinguts per realitzar proves i verificacions.

m) Identificar i localitzar la causa de la disfunció, relacionant-la amb els efectes produïts per diagnosticar disfuncions.

n) Determinar el procediment operatiu a dur a terme, interpretant els manuals d'instruccions dels equips o manuals de procediments per reparar i mantenir.

o) Analitzar el funcionament de les instal·lacions, identificant els seus blocs i funcions per diagnosticar disfuncions.

o) Aplicar tècniques de reparació, manteniment i substitució d'elements, utilitzant els estris, eines i interpretant la documentació tècnica per reparar i mantenir.

p) Ajustar els elements de regulació, control i seguretat de la instal·lació, usant els estris, eines i equips de mesura adequats i tenint en compte els paràmetres de referència per posar en marxa la instal·lació.

q) Verificar el funcionament de l'equip, màquina o instal·lació, aplicant el procediment operatiu per posar en marxa la instal·lació.

r) Analitzar i utilitzar els recursos existents per a l'aprenentatge al llarg de la vida i les tecnologies de la informació i la comunicació per aprendre i actualitzar els seus coneixements, reconeixent les possibilitats de millora professional i personal, per adaptar-se a diferents situacions professionals i laborals .

s) Desenvolupar treballs en equip i valorar la seva organització, participant amb tolerància i respecte, i prendre decisions col·lectives o individuals per actuar amb responsabilitat i autonomia.

t) Adoptar i valorar solucions creatives davant de problemes i contingències que es presenten en el desenvolupament dels processos de treball, per resoldre de forma responsable les incidències de la seva activitat.

u) Aplicar tècniques de comunicació, adaptant-se als continguts que es van a transmetre, a la seva finalitat i a les característiques dels receptors, per assegurar l'eficàcia del procés.

v) Analitzar els riscos ambientals i laborals associats a l'activitat professional, relacionant-los amb les causes que els produeixen, per tal de fonamentar les mesures preventives que s'adoptaran, i aplicar els protocols corresponents per evitar danys en un mateix, en les altres persones, en l'entorn i en el medi ambient.

w) Analitzar i aplicar les tècniques necessàries per donar resposta a l'accessibilitat universal i al «disseny per a tothom».

x) Aplicar i analitzar les tècniques necessàries per millorar els procediments de qualitat del treball en el procés d'aprenentatge i del sector productiu de referència.

i) Utilitzar procediments relacionats amb la cultura emprenedora, empresarial i d'iniciativa professional, per realitzar la gestió bàsica d'una petita empresa o emprendre una feina.

z) Reconèixer els seus drets i deures com a agent actiu en la societat, tenint en compte el marc legal que regula les condicions socials i laborals, per participar com a ciutadà democràtic.

Comments