ESTUDIS‎ > ‎CICLES FORMATIUS‎ > ‎

Instal.lacions elèctriques i automàtiques (EE10)

Departament d’Electricitat-Electrònica

TITULACIÓ: Tècnic en INSTAL•LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES (LOE)

DURADA I HORARI: 2.000 hores lectives, en dos cursos acadèmics (1.683 hores de classe + 317 hores de FCT pràctiques en empresa).
Horari de matí de dilluns a divendres de 08.00 a 14.40 hores (1r curs i 2n curs)

ACCÉS: Títol de Graduat en ESO o similar / FP1 / BUP.
Haver superat prova d’accés.

APRENDRÀS A: Aquests estudis estan adreçats a la formació de professionals tècnics en instal•lacions elèctriques tant industrials com d’edificis i habitatges.

MÒDULS:

 • M1 Automatismes industrials.
  Els alumnes aprendran automatismes elèctrics, electropneumàtics, pneumàtics i PLC’s aplicats al món industrial.
 • M2 Instal•lacions elèctriques interiors.
  Es realitzen instal•lacions elèctriques interiors en edificis d’habitatges, locals, oficines i industries, aplicant el REBT i documentant les instal•lacions fetes.
 • M3 Instal•lacions de distribució.
  Adquiriràs coneixements sobre els centres de transformació, línies elèctriques de baixa tensió i instal•lacions d’enllaç.
 • M4 Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis.
  Es realitzen Instal•lacions amb equips de telefonia interior, intercomunicació i antenes.
 • M5 Instal•lacions domòtiques.
  Es realitzen instal•lacions domòtiques amb diferents tecnologies.
 • M6 Instal•lacions solars fotovoltaiques.
  Adquiriràs coneixements sobre el muntatge i el manteniment d’instal•lacions solars fotovoltaiques.
 • M7 Màquines elèctriques.
  Adquiriràs coneixements de sistemes electrotècnics de potència amb transformadors, generadors i motors.
 • M8 Instal•lacions elèctriques especials.
  Adquiriràs coneixements d’instal•lacions d’enllumenat exterior i de receptors amb característiques especials.
 • M9 Electrònica.
  Adquiriràs coneixements sobre electrònica digital no programable i analògica.
 • M10 Electrotècnia.
  Adquiriràs coneixements sobre les eines i els conceptes necessaris per poder analitzar els diferents circuits elèctrics.
 • M11 Formació i orientació laboral.
  Aquest mòdul introdueix l'alumne en el món del treball. Currículums, entrevistes,  contractes, nòmines,…
  S’explica a l’alumne els riscos propis del sector elèctric.
 • M12 Empresa i iniciativa emprenedora.
  El mòdul dóna a conèixer els principals aspectes necessaris per crear i gestionar la nostra empresa.
 • M13 Anglès tècnic.
  Aquest mòdul treballa l’anglès tècnic.
 • M14 Síntesi.
  Aquest mòdul consisteix en realitzar un projecte final de cicle.
 • M15 Formació en centres de treball.
  La realització d’aquest mòdul es desenvolupa en una empresa del sector.

SORTIDES PROFESSIONALS:

 • Instal•lador – mantenidor electricista.
 • Electricista de construcció.
 • Electricista industrial.
 • Electricista de manteniment.
 • Instal•lador – mantenidor de sistemes domòtics.
 • Instal•lador – mantenidor d’antenes.
 • Instal•lador de telecomunicacions en edificis d’habitatges.
 • Instal•lador – mantenidor d’equips i instal•lacions telefòniques.
 • Muntador d’instal•lacions d’energia solar fotovoltaica.

SORTIDES ACADÈMIQUES:

 • Accés a les modalitats de Batxillerat: Tecnologia.
 • Preparació de les proves d’accés per CFGS.

METODOLOGIA:

 • Pràctiques amb equips i entrenadors.
 • Pràctiques simulades.
 • Utilització de documents i materials reals.
 • Visites tècniques a empreses del sector.
 • Dinàmiques de grup.

RECURSOS QUE OFERIM:

 • Taller elèctric, laboratori d’instrumentació i aula d’informàtica amb un ordinador per alumne.
 • Equips i components elèctrics actuals.
 • Taller neumàtica i PLCs

El cicle està acreditat per a l’obtenció directa del Carnet d’instal•lador (CQIBT – Certificat de qualificació individual en baixa tensió), categoria bàsica.Comments