ESTUDIS‎ > ‎CICLES FORMATIUS‎ > ‎

Electromecànica de vehicles

Departament de Manteniment de vehicles autopropulsats

TÈCNIC EN ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES

Cicle Formatiu de Grau Mitjà
2000 hores. (2 cursos acadèmics)

 De què treballaràs?

Mecànic d’automòbils i altres tipus de vehicles, Electricista d’automòbils i altres tipus de vehicles, Instal·lador d’accessoris.

On treballaràs?

En tallers de reparació d’automòbils, maquinària agrícola, motocicletes i vehicles pesants: mecànica i electricitat

Què estudiaràs?

Curs: 1r


Mòduls


MotorsSistemes auxiliars del motorCircuits de fluids , suspensió i direccióCircuits electrotècnics bàsics, sistemes de càrrega i engegada del vehicleTècniques de mecanitzat per al manteniment de vehicles


 

Curs: 2n


Mòduls


Sistemes de transmissió i frenadaCircuits elèctrics auxiliars del vehicleSistemes de seguretat i confortAdministració, gestió i comercialització en la petita empresa


Seguretat en el manteniment de vehiclesFormació i orientació laboral


Síntesi


Com accediràs als cicles formatius de grau mitjà?
               

Directament (amb titulació):

 • Graduat en Educació Secundària.
 • La superació del primer cicle d'ensenyament secundari experimental (14-16).
 • Tècnic auxiliar (FP-1) o equivalent.
 • La superació d'un mòdul professional 2 experimental.
 • La superació íntegra dels dos primers cursos del Batxillerat Unificat Polivalent o equivalent

Mitjançant una prova (sense titulació):

 • Mitjançant una prova, que es convoca anualment, podran accedir-hi les     persones que, a més d'acreditar haver cursat o estar cursant amb aprofitament un programa de garantia social, un curs de formació ocupacional o un curs de preparació de la prova, experiència laboral o experiències assimilades, tinguin complerts disset anys d'edat o bé els compleixin durant l’any natural.
  Estan exempts de la prova d'accés i, per tant, poden accedir a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà, els alumnes que, amb anterioritat, hagin superat un cicle formatiu de grau mitjà a què haguessin accedit per la prova d'accés.

 

I en acabar aquest cicle?

Els alumnes que superin un cicle formatiu de grau mitjà, havent-hi accedit a través de la prova d’accés o mitjançant titulació, tenen diverses possibilitats de continuació d’estudis.

 • Incorporar-se a qualsevol modalitat de batxillerat, amb la qual cosa estan exempts de cursar les matèries optatives.
 • Si tenen 18 anys poden presentar-se a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior del mateix grup d'itineraris. Aquests alumnes cal que es preparin per superar una prova.
 • Cursar altres cicles formatius de grau mitjà.Comments