ESTUDIS‎ > ‎CICLES FORMATIUS‎ > ‎

Carrosseria

Departament de Manteniment de vehicles autopropulsats

TÈCNIC EN CARROSERIA

Cicle Formatiu de Grau Mitjà
2000 hores. (2 cursos acadèmics)

   

                                                                 

De què treballaràs?

Planxista, reparador de carrosseries d’automòbils i altres tipus de vehicles, Instal·lador de llunes i muntador d’accessoris, Pintor de carrosseries d’automòbils i altres tipus de vehicles.

On treballaràs?

En tallers de reparació i construcció de carrosseries d’automòbils, maquinària agrícola, motocicletes, material ferroviari i aeronaus.

Què estudiaràs?

Curs: 1r


Mòduls:


Unions desmuntables en els vehiclesSistemes electromecànics en els vehiclesConformació de plafons metàl·lics del vehicleReparació de components plàstics i compostos del vehicleElements fixosProtecció de superfícies metàl·liques


Preparació de superficies


 

Curs: 2n


Mòduls


ColorimetriaPintura de carrosseriesSíntesi


Verificació de carrosseriesReparació de carrosseries deformadesSeguretat en el manteniment de vehiclesAdministració, gestió i comercialització en la petita empresa


Formació i orientació laboral

Com accediràs als cicles formatius de grau mitjà?

Directament (amb titulació):


 • Mitjançant una prova (sense titulació):
  Graduat en Educació Secundària.
 • La superació del primer cicle d'ensenyament secundari experimental (14-16).
 • Tècnic auxiliar (FP-1) o equivalent.
 • La superació d'un mòdul professional 2 experimental.
 • La superació íntegra dels dos primers cursos del Batxillerat Unificat Polivalent o equivalent.
 • Mitjançant una prova, que es convoca anualment, podran accedir-hi les persones que, a més d'acreditar haver cursat o estar cursant amb aprofitament un programa de garantia social, un curs de formació ocupacional o un curs de preparació de la prova, experiència laboral o experiències assimilades, tinguin complerts disset anys d'edat o bé els compleixin durant l’any natural.
  Estan exempts de la prova d'accés i, per tant, poden accedir a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà, els alumnes que, amb anterioritat, hagin superat un cicle formatiu de grau mitjà a què haguessin accedit per la prova d'accés.
  I en acabar aquest cicle?

Els alumnes que superin un cicle formatiu de grau  mitjà, havent-hi accedit a través de la prova d’accés o mitjançant titulació, tenen diverses possibilitats de continuació d’estudis.

 • Incorporar-se a qualsevol modalitat de batxillerat, amb la qual cosa estan exempts de cursar les matèries optatives.
 • Si tenen 18 anys poden presentar-se a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior del mateix grup d'itineraris. Aquests alumnes cal que es preparin per superar una prova.
 • Cursar altres cicles formatius de grau mitjà.
Comments